ဘာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းကို တတ္ထားသင့္သနည္း။


မိမိ၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူတစ္ေယာက္ ရုတ္တရက္ လံုးခုန္ရပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ရႈရပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္မီမကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့လ်ွင္ ထိုသူ အသက္ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ရုတ္တရက္ လံုးခုန္ရပ္ၿခင္း၊ အသက္ရႈရပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ (၄)မိနစ္မွ (၆)မိနစ္အတြင္း ထိုသူ၏ လံုးႏွင့္ အဆုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပန္လည္လည္ပတ္လာေအာင္ ပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ၄င္းအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဦးေနွာက္ဆဲလ္မ်ားဆီသို႔ O2 မေရာက္ရွိႏိုင္သျဖင့္ ဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးသြားကာ အသက္ေသဆံုးျခင္း (သို႔) အျမဲတမ္းဦးေႏွာက္ေသျခင္းမ်ားကို ဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ မိမိသာ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ အေထာက္အကူျပဳနည္းကိုသာ တတ္ေျမာက္ထားခဲ့လ်ွင္ ယင္းအေျခအေန၌ တန္ဖိုးရွိလွေသာ လူ႔အသက္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္းမွ အခ်ိန္မီကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


ဘာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းကို တတ္ထားသင့္သနည္း။


  1. ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ supervisor ရာထူးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား။
  2. စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားမွ supervisor ရာထူးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား။
  3. အိမ္တိုင္ယာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ သူနာျပဳအကူမ်ား။
  4. ဤသင္တန္းကို ယခင္ကတက္ဖူးသူမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္း ကုထံုးသစ္မ်ားျဖင့္ မိမိ၏ ဗဟုသုတထပ္မံတိုးျမင့္လိုသူမ်ား။
  5. စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တတ္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ၾကားမည့္ဆရာက မည္သူနည္း။ အေရးေပၚသူနာျပဳစုမႈ ပညာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ထိုပညာရပ္ကို ပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဆရာမွ စာေတြ႕လက္ေတြ႕မ်ားျဖင့္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါမည္။

 We are teaching BCLS course with Prestan Manikins

 Course :1 days Course ( Training Hours 8 hours )
 Training Fees: 70000 Kyats per one person in WeCare Class Room,  100,000 Kyats per one person for Out Side Training.
 Course Duration : 2 days Course ( Training Hours 8 hours )
 Training Fees : 150,000 Kyats per one person for Out Side Training.
 Maximum Students 10 Person for one class.